Добре дошли в Общински детски комплекс - гр. Сунгурларе

 

ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ   КОМПЛЕКС  - С У Н Г У Р Л А Р Е
         
С  Т  А  Т  У  Т

Н А  НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„Св.ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

Конкурсът- изложба за детска рисунка на тема  „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря- Трифон Зарезан и на Деня на гр.Сунгурларе – 14 февруари
Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
       ОРГАНИЗАТОРИ:
Министерство на образованието,младежта и науката
Национален дворец на децата
Регионален инспекторат по образование – гр.Бургас
Община Сунгурларе
      ГЛАВЕН  КООРДИНАТОР:
ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – гр.СУНГУРЛАРЕ
     СЪСТАВ НА ЖУРИТО:
Определя се от МОМН. В състава на журито се включват:
-експерт по изобразително изкуство на МОМН;
-представител от РИО – гр.Бургас  /художник/;
-представител на ОДК – гр.Сунгурларе.
   УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
7-10г. ;        11- 14г.;      15 – 18 г.
   ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
-Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
-Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.
     РЕГЛАМЕНТ:
Всеки  участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
Крайният срок за получаване на творбите в ОДК гр.Сунгурларе
е   28.01.2010 година. Произведенията няма да се връщат.

 

     ЖАНРОВ  ОБХВАТ: В конкурса могат да участват творби на:

 • живописта;
 • графика /рисунка, карикатура/;
 • скулптура;
 • - приложно-декоративни творби и проекти.

  Материали и техники: По избор.
Формат на листа:

 • А 4 или блок № 4;
 •  35 х 50 см – без паспарту.

Всяка творба да съдържа следната информация:

 • трите имена на автора;
 • клас, възраст;
 • училище, извънкласно звено, ръководител;
 • точен адрес и телефон;
 • опис на изпратените творби.

НАГРАДЕН  ФОНД:
Журито присъжда награди  /грамота и статуетка/ по раздели:

 • за живопис и за графика;
 • за пластика и за приложни изкуства.

  Наградените творби ще бъдат подредени в изложба. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите
си.
Разходите  /пътни, храна, нощувка / са за сметка на участниците. НАГРАДИТЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ПОЩАТА!
АДРЕС  ЗА КОНТАКТИ:
Гр.СУНГУРЛАРЕ – п.к. 8470
БУРГАСКА  ОБЛАСТ
Ул. „Георги Димитров”  № 6 п.к. 35
ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС
ЗА КОНКУРСА  „Св.ТРИФОН  ЗАРЕЗАН”
Телефон: код 05571  /55 – 49